ដៃគូសហការ

យើងត្រេកអរ និងអរគុណចំពោះការគាំទ្រពី ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល, ស្ថាប័ន និងអង្គការដៃគូសហការ, ស្ថាប័ន និងអង្គការមិនមែនដៃគូសហការ, បុគ្គល, និងអង្គការពាក់ព័ន្ធនានាដែលកំពុងធ្វើការពង្រឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋាន និងរក្សាការពារជីវចម្រុះនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ សម្រាប់ការគាំទ្រនូវគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតគេហទំព័រមួយនេះឡើង គេហទំព័រMekongWonders សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។