#ការពិតទាំង៥ចំណុចដែលអ្នកគួរដឹងពីតំបន់ដីសើម🌲🌊

ចេញផ្សាយផ្សាយ៖ ០៤ កុម្ភៈ ២០២២
រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អេកូយុវទូតកម្ពុជា
#មាតិកាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម 

អេកូយុវទូតកម្ពុជាសង្ឃឹមថាក្រោយពីស្វែងយល់រឿងពិតទាំង៥នេះបងប្អូននឹងបង្កើនឆន្ទៈរួមក្នុងការការពារតំបន់ដីសើមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយ។

១. តំបន់ដីសើមប្រៀបបានជាតំរងនោមនៃទេសភាព: ត្រង សម្អាត និងស្តុកទឹក—ដើរតួដូចជាតម្រងនោមសម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្សេងៗទៀត។

២. តំបន់ដីសើមជាចរន្តកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ: ស្រូបកាបូនពីបរិយាកាស

៣. តំបន់ដីសើមគឺជាជម្រកសម្រាប់ជីវចម្រុះ: ជម្រុញតុល្យភាព ឬលំនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។

៤. តំបន់ដីសើមជាច្រើនរបស់ពិភពលោកត្រូវបានបំផ្លាញ

៥. សកម្មភាពគាំទ្រការនេសាទប្រកបដោយនិរន្តរភាពអាចជួយការពារតំបន់ដីសើមបានប្រសើរ

ប្រភព៖ អង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ

Link: https://www.conservation.org/…/5-things-you-should-know…

#WetlandAction4PeopleandNature #Act4Wetland #WWD22 
#TogetherActions4WetlandProtection 
#EducationContent #WoM #YEA_Cambodia

0 Shares
Share