ទិវាទន្លេពិភពលោក ២០២២

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ៖ ២៦ កញ្ញា ២០២២ 

ផលិតដោយ៖ អេកូយុវទូតកម្ពុជា
#មាតិកាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម 

ទិវាទន្លេពិភពលោក គឺជាការប្រារព្ធទិវាផ្លូវទឹករបស់ពិភពលោក។ វាបង្ហាញពីគុណតម្លៃជាច្រើននៃទន្លេ និងខិតខំបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈ និងលើកទឹកចិត្តដល់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងទន្លេនៅជុំវិញពិភពលោក។
ទន្លេគឺជាសរសៃឈាមនៃភពផែនដីរបស់យើង។ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើង ទន្លេមេគង្គធនធានសំខាន់ៗដូចជាទឹក ដីល្បាប់ សារធាតុចិញ្ចឹម ធនធានជលផល។ល។
អបអរទិវាទន្លេពិភពលោក! យើងចូលរួមទាំងអស់គ្នា ដើម្បីសុខមាលភាពទន្លេ។
 ——–
World Rivers Day is a celebration of World Water Day. It highlights the many values of rivers and strives to raise public awareness and encourage improved river management around the world.
Rivers are the arteries of our planet. In our region, the Mekong River provides important resources such as water, sediment, nutrients, fishery resources, etc.
Let’s celebrate World River Day! Together for a healthier river!
===========
Want to join the Mother Earth Lovers Community? make it right here: https://t.me/youngecoambassadorcommunitygroup
0 Shares
Share