សត្វរនាលពណ៌៖ ការស៊ីចំណី របាយ និងអាយុកាល

ចេញផ្សាយ ០៨ មីនា ២០២២
ប្រភព៖ WoM

ការស៊ីចំណី៖ សត្វរនាលពណ៌ស៊ីកូនត្រី សត្វល្អិត ថលជលិក សត្តវន្តជាតិ (ពពួកកំពឹស ក្តាម) និងល្មូន។ ដើម្បីចាប់ចំណីស៊ីវាអោយក្បាលចូលក្នុងទឹក បើកចំពុះរងចាំចំណីមកចូលក្នុងមាត់ ទើបវាបិទមាត់វិញ។ វាចូលចិត្តទៅរកស៊ីចំណីទាំងហ្វូងនៅតាមព្រែក ដូចជានៅព្រែកដា តំបន់រ៉ាមសារព្រែកទាល់ ទាំងកូនទាំងមេបាតែងចេញទៅរកស៊ីចំណីពេលព្រឹក និងពេលរសៀលក្នុងចន្លោះខែមីនា រហូតដល់រដូវទឹកតម្លើងខែកក្កដា ឬសីហា ទើបវាផ្លាស់ទីចេញទៅរកស៊ីនៅកន្លែងផ្សេង។ ពេលកូនវានៅតូចៗក្នុងសម្បុក មេ ឬបានឹងចាប់យកកូនត្រីតូចៗមកបញ្ចុកកូនៗដល់សម្បុក។

The Painted Stork by Mony Sang-SVC CBP
របាយ៖ សត្វរនាលពណ៌មានចំនួនសរុបប្រមាណ១៨០០គូ នៅក្នុងតំបន់រ៉ាមសារព្រែកទាល់ (ទិន្នន័យ២០១៤) ក្នុងកំឡុងពេលដែលរបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានចំនួនប្រមាណ១៦០០០ទៅ២៤០០០ក្បាល។

អាយុកាល៖ សត្វរនាលពណ៌មានអាយុកាលរហូតដល់២៨ឆ្នាំបើគេចិញ្ចឹមមើលថែទាំវានៅក្នុងទ្រុង សម្រាប់អាយុកាលរបស់វារស់នៅក្នុងជម្រកធម្មជាតិគឺមិនទាន់មានទិន្នន័យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ។

អានបន្ថែម៖ 

A series of posts about one of Cambodia’s most beautiful waterbirds: The Painted Stork:
The Painted Stork chooses a mate for life:
Feeding, distribution, and lifespan of The Painted Stork:
The Sad story about the threats to the Painted Stork:

0 Shares
Share