អំពីក្រុមហ៊ុន Y.E.A Catalyst

គោលបំណងរបស់ គេហទំព័រ  Mekong Wonders គឺ

១ ជាកន្លែងផ្ដល់នូវមាតិកាបរិស្ថានថ្មិៗ
២ ជាកន្លែងផ្ទុករាល់ឯកសារ ស្នាដៃ សកម្មភាពដែលស្ថិតក្រោមក្រុមហ៊ុន វ៉ាយ.អ៊ី.អេ កាតាលីស ឯ.ក

៣ ជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំ និងចង្អុលបង្ហាញពីគម្រោងបរិស្ថាន ឬអភិរក្សនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ 

គេហទំព័រនេះស្ថិតក្រោមគម្រោងមួយនៃក្រុមហ៊ុន វ៉ាយ.អ៊ី.អេ កាតាលីស ឯ.ក ដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងមាតិកា និងធានានូវនិរន្តរភាពរបស់គេហទំព័រមួយនេះ។