ព្រឹត្តិការណ៍

ព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យនានានឹងរៀបចំឡើង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីទន្លេមេគង្គ និងបរិស្ថាន។ ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងឥឡូវនេះ!

ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត

តើអ្នកចង់ចូលរួមការអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីទន្លេមេគង្គមែនទេ? ការចូលរួមរបស់អ្នកគឺពិតជាសំខាន់ ក្លាយជាអ្នកគិតគូរអំពីទន្លេមេគង្គ សូមដាក់ពាក្យជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឥឡូវនេះ !!!

ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត

សម្ភារអប់រំចំណេះដឹង

សម្ភារអប់រំចំណេះដឹងបរិស្ថាន និងទន្លេមេគង្គត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយ​សមាជិក​អេកូយុវទូត​​ ជំនាន់មេគង្គទីមួយក្នុង​គោល​ដៅលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបរិស្ថាន និងទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតរវាងទន្លេមេគង្គ និងប្រជាជនខ្មែរ​។ តោះចាប់ផ្ដើម​រៀនអំពីទន្លេមេគង្គ!

ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ

ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថផ្តល់នូវដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលអ្នក និងសហគមន៍របស់អ្នកកំពុងប្រឈម ជាមួយនឹងគោលបំណងដើម្បីទ្រទ្រង់ទន្លេមេគង្គ និងជីវចម្រុះរបស់ទន្លេមួយនេះសំរាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ។

ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ